کارگاه آموزش بیوانفورماتیکِ کلونینگ و مهندسی ژنتیک

سرفصل های کارگاه:

آشنایی با انواع وکتورهای کلونینگ و بیان

استفاده از نرم افزار snapgene وآشنایی با ویژگی های وکتور

طراحی پرایمر برای کلونینگ

فهرست