کارگاه آموزش مهندسی ژنتیک (کلونینگ DNA)

استخراج DNA پلاسمیدی نوترکیب(Plasmid extraction)

اصول تهیه محیط کشت و کشت باکتری

اصول مهندسی ژنتیک و آشنایی با مراحل پروژه کلونینگ DNA

کاربردهای مهندسی ژنتیک

فهرست