خدمات بیوانفورماتیک

انجام کلیه خدمات مرتبط با دانش بیوانفورماتیک ، داکینگ مولکولی ،شبیه سازی دینامیک مولکولی (طراحی دارو) و طراحی تخصصی پرایمر و پروب | آنالیز تعیین توالی (DNA Sequencing) | و…

خدمات بیوانفورماتیک وارنا : امروزه یکی از علوم بسیار مهم که در طراحی پروژه های آزمایشگاهی و نیز آنالیز نتایج نقش بسیار تعیین کننده ای دارد است.

طراحی پرایمر و پروب :

در این آزمایشگاه طراحی پرایمر برای انواع PCR بر روی ژن های مختلف انجام می شود هم چنین طراحی پرایمر و پروب برای بررسی بیان کمی ژنها با استفاده از روش Real-time PCR انجام می شود. طراحی پرایمر برای مطالعات اپی ژنتیک و بررسی متیلاسیون نواحی تنظیمی ژنها با استفاده از روش هایی نظیر MSP و HRM  ارائه می شود. پس از طراحی پرایمر با پایگاههای داده مرتبط BLAST  انجام می شود در مورد پرایمرهایی که برای تعیین توالی استفاده می شوند با برنامه SNPCheck  هم بررسی می شود. پس از  طراحی پرایمر و اخذ تاییدیه های لازم سفارش ساخت پرایمر هم انجام می شود.

 

آنالیز توالیها  و مطالعات فیلوژنتیک:

آنالیز های مختلف مولکولی از جمله یافتن ORF ها، آنالیز سایت های برش آنزیمی، یافتن توالی های CpG، یافتن مارکرهای تکراری در ژنوم (Repeats ) ، بررسی مارکرهای مختلف مولکولی ، مطالعات  multiple alignment در سطح اسید های نوکلئیک و پروتئین ها، آنالیز فیلوژنتیک، مطالعلت epitope mapping، پیدا کردن اهداف ژنی miRNA ها، و … قابل ارائه می باشد.

بیوانفورماتیک
فهرست