خدمات تست MIC و MBC

ازمون های متعددی برای سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها وجود دارد، از جمله این آزمون ها روش کمترین غلظت باز دارنده از رشد (MIC)و یا کمترین غلظت کشنده (MBC) می باشد. در این آزمون ها به صورت کمی و تهیه سریالی از غلظت های مختلف از نمونه آنتی باکتریال مورد نظر و اثر بر روی باکتری هدف، می توان میزان حساسیت و یا مقاومت باکتری نسبت به مواد مورد مطالعه را سنجید.

 خدمات تست های انتی بیوگرام

فهرست