خدمات عصاره و اسانس گیری

 

اسانس ها گیاهان دارویی

اسانس ها که توسط گونه های متفاوت گیاهان تولید و در اندام های مختلف ذخیره می گردند رابطه مستقیمی با بیوسنتز، متابولیسم و فعالیت های بیولوژیکی گیاه دارند که تابع شرایط اقلیمی محیط زیست گیاه هستند عوامل مختلف زیر در این خصوص در کیفیت اسانس های گیاهی موثرند:

– شرایط اقلیمی زیست

– شرایط جغرافیایی نظیر آب، خاک، هوا و محیط کشت

– عوامل مختلفی نظیر زمان برداشت محصول، نحوه جمع آوری، طریقه خشک کردن

-همواره پیشنهاد می شود تا حد امکان مدت کوتاهی پس از جمع آوری اندام های گیاهی اقدام به استخراج اسانس از آنها شود.

عصاره گیری گیاهان دارویی

گروه وسیعی از فرآورده های دارویی توسط فرآیند عصاره گیری (Extraction) تهیه می شوند، به عبارت دیگر با خروج اجزای مورد نظر از داروهای خام توسط حلال های انتخابی این فرآورده ها به دست می آیند. از آنجا که هر داروی خامی، حاوی اجزائی است که ممکن است در حلال به کار رفته محلول باشند، شرایط استخراج متفاوت است.

 

حاصل عصاره گیری، حاوی یک ماده نمی باشد بلکه دارای اجزایی است که بر حسب داروی مصرفی و تهیه می شوند. تنطورها، عصاره های مایع و عصاره های خشک، محصولات داروئی می باشند که غالباً به طریق فوق مواد گیاهی، مخلوطهای هتروژنی از اجزاء هستند که تعدادی از آنها از لحاظ فارماکولوژیکی فعال و عده ای از آنها بی اثر (inert) می باشند. از میان مواد گیاهی مختلف، قندها، نشاسته نمک های  غآل )

روغن ثابت و فرار (Fixed and Volatile oils)، رزینها، تانن ها، مواد رنگی و تعدادی از اجزای بسیار فعال از قبیل آلکالوئیدها و گلیکوزیدها را می توان نام برد. انتخاب سیستم های حلال مورد استفاده در عمل استخراج، براساس توانایی آنها در انحلال حداکثر مقدار مواد فعال و حداقل مقدار مواد ناخواسته می باشد

عصاره گیری
فهرست