خدمات ژنتیک مولکولی

استخراج DNA از میکروارگانیسم ها

استخراج DNA به عنوان اولین مرحله در تحقیقات و بررسی های ژنتیکی به منظور مطالعه علت ژنتیکی بیماری ها، تعیین توالی ژنوم و تشخیص باکتری ها و ویروس ها و انجام آزمایشات پدر-مادری و علم پزشکی قانونی از اهمیت اساسی برخوردار است.

 

استخراج RNA از میکروارگانیسم ها

استخراج RNA مرحله‌ای کلیدی در تحقیقات و بررسی های ژنتیکی به منظور دستیابی به بیان ژن، تنظیمات مرتبط در بیان ژن و ترجمه می‌باشد

انواع PCR

واکنش زنجیره ی پلیمراز یا (PCR: Polymerase Chain Reaction) از جمله کلیدی ترین و  پرکاربردترین تکنیک های مورد استفاده در زیست‌شناسی مولکولی است که به منظور تکثیر یک یا چند قطعه DNA با توالی خاص به تعداد زیاد به کار می‌رود. امروزه  استفاده از PCR به عنوان مقدمه‌ای برای انجام سکانسینگ و شناسایی و تشخیص بیماری های ژنتیکی و نظارت بر درمان آن ها به کار می رود.

ژنتیک مولکولی
فهرست