دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آزمایشگاه

 

کارگاههای آموزشی:

  • کارگاه مقاله نویسی و روش تحقیق
  • کارگاه میکروب شناسی جهت تشخیص
  • کارگاه تزریقات، خونگیری و فشارخون
  • کارگاه طراحی پرایمر
  • کارگاه کشت سلول
  • کارگاه نسخه خوانی
  • کارگاه روش های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی
  • کارگاه استخراج DNA، PCR و الکتروفورز
  • کارگاه اسانس و عصاره گیری

سایر دوره ها:

دوره های آموزشی

کارگاه کشت سلول

کارگاه استخراج DNA PCR الکتروفورز

دوره نسخه خوانی

دوره جامع میکروبیولوژی وارنا

دوره جامع سلولی و مولکولی

کارگاه آموزشی طراحی پرایمر

مقاله نویسی

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری

مقاله نویسی

کارگاه آشنایی با اصول مقاله نویسی

مولکولی

کارگاه آموزش بیوانفورماتیکِ کلونینگ و مهندسی ژنتیک

مولکولی

کارگاه آموزش مهندسی ژنتیک (کلونینگ DNA)

فهرست