دوره ژنتیک مولکولی مقدماتی

سرفصل های کارگاه:

مبانی ژنتیک مولکولی

آشنایی با دستگاه های آزمایشگاه مولکولی

اصول طراحی پرایمر

استخراج DNA

Basic PCR

الکتروفورز افقی

فهرست